Titkársági és Szervezési Iroda

Lóth-Széles Vivien Fanni
irodavezető
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 161
Közvetlen szám: 545-011
FAX szám: 545-012
E-mail: elnoki.titkarsag(kukac)vpmegye.hu, szeles.vivien(kukac)vpmegye.hu
 
Nagy-Tóth Petra Ágnes
titkársági referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 200
Közvetlen szám: 545-015
E-mail: nagy-toth.petra(kukac)vpmegye.hu
 
Zsebe Péter
titkársági referens
Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 105
Közvetlen szám: 545-032
E-mail: zsebe.peter(kukac)vpmegye.hu
 
 
 

Elnöki Kabinet feladatai az SZMSZ 9. sz. függelékének II/2.2.a) pontja alapján

 • Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, segíti feladataik ellátását.
 • Külső megbízottal koordinálja az elnök és az alelnök munkájához kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat.
 • Ellátja a jegyző, valamint a hivatal tevékenységéhez kapcsolódó sajtó és kommunikációs feladatokat, szervezi a sajtótájékoztatókat.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a megye sajtóprezentációját, a megjelenésekből sajtószemlét készít.
 • Közreműködik kulturális, művészeti kiadványok megjelentetésében és terjesztésében.
 • Előkészíti a nemzetközi együttműködési megállapodásokat.
 • Elkészíti az önkormányzat és a hivatal nemzetközi programtervét és a végrehajtásról szóló beszámolót. Információt biztosít a nemzetközi kapcsolatokról a közgyűlés tagjainak, valamint a hivatalnak.
 • Szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, az önkormányzati delegációk kiutazását, illetve a külföldi delegációk fogadását és gondoskodik programjaik összeállításáról és lebonyolításáról.
 • Kapcsolatot tart az európai szervezetek, intézmények képviseleteivel székhelyükön (külföldön és Magyarországon).
 • Figyelemmel kíséri az Európai Unió dokumentumait, eseményeit, a kiírt pályázatokat.
 • Közreműködik a helyi rendeletek vonatkozásában a jogharmonizációs tevékenység ellátásában.
  Ellátja a megyei önkormányzat sportfeladatait, szervezi a hazai és a nemzetközi sportkapcsolatokat. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az ifjúsági és sport szervekkel, az országos ifjúsági és sportszervezetekkel, a Veszprém Megyei Sportszövetséggel, a Megyei Diáksport Szövetséggel és a megyei sportszövetségek képviselőivel.
 • Figyelemmel kíséri a megyei sport koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról.
  Együttműködik a sportszervezetekkel, a megyei sportági szakszövetségekkel. Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
 • Segíti és kezdeményezi a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, sportrendezvények lebonyolítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára.
  Ellátja az állami sport információs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat.
 • Kezdeményezően lép fel a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, szervezi a megyei egészségnevelési programokat.
 • Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
  Előkészíti a sport célú feladatok számára rendelkezésre álló összeg elosztására a felosztási javaslatot, és kezeli a kiírt pályázatokat.
 • Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos sport és ifjúsági célú pályázatokat.
  Szervezi a hivatali sportrendezvényeket.
 • A megyei sportszövetséggel együttműködésben biztosítja a sportszervezés feltételeit a Veszprém, Wartha Vince 3. szám alatti ingatlanon.
 • Segíti a megyében működő nemzetiségi szervezetek munkáját. Előkészíti ezen szervezetek esetleges anyagi támogatására vonatkozó javaslatokat, szervezi a döntések végrehajtását.
 • Gondoskodik a képviselők ügyviteli feladatainak ellátásáról, s tevékenységük ellátásához képviselői irodát biztosít.
 • Segíti az elnök tevékenységét az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
 • Ellátja a képviselői iroda használatával kapcsolatos feladatokat a megyei közgyűlés tagjai, a megyei önkormányzat hivatala és a Megyeházán működő hivatalok dolgozói részére.
 • Vezeti az önkormányzat és a hivatal által megkötött szerződések nyilvántartását.

VESZÉLYHELYZET Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - határozatok

48/2020. (XI.24.) MRNÖ határozat

Döntés a „Boldog Ceferino - cigányok patrónusa lelkigyakorlat Szombathelyen” című pályázat benyújtásáról

 

1/2021. (I.29.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

2/2021. (I.29.) MRNÖ határozat 

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

3/2021. (II.12.) MRNÖ határozat 

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezet előzetes véleményezéséről

4/2021. (II.12.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban történő részvételéről

5/2021. (II.12.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

6/2021. (II.12.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

7/2021. (II.12.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

8/2021. (IV.08.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése tagjainak 2021. évben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről

9/2021. (V.30.) MRNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról

Projekt Iroda

Bognár Csaba
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 172
Közvetlen szám: 545-030
E-mail: bognár.csaba(kukac)vpmegye.hu

Jóna Bernadett
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 202
Közvetlen szám: 545-095
E-mail: jona.bernadett(kukac)vpmegye.hu

Lents Zoltán
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 156
Közvetlen szám: 545-088
E-mail: lents.zoltan(kukac)vpmegye.hu

Páhyné Siki Viktória
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 504
Közvetlen szám: 545-014
E-mail: pahyne.viktoria(kukac)vpmegye.hu

Rauch Barbara
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 502
Közvetlen szám: 545-025
E-mail: rauch.barbara(kukac)vpmegye.hu

Torma Jozefina
pályázati koordinátor
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 158
Közvetlen szám: 545-094
E-mail: torma.jozefina(kukac)vpmegye.hu

Megyei Jegyzői Kabinet feladatai az SZMSZ 9. sz. függelékének II/2.2.b) pontja alapján

Beruházás:

 • Közreműködik a megyei önkormányzat hosszabb távú koncepcióinak elkészítésében.
 • Közreműködik a megyei önkormányzat és hivatala éves költségvetésének előkészítésében.

Pályázatok figyelése, készítése, menedzselése:

 • A megyei önkormányzat feladatkörében felkutatja a kapcsolódó uniós és hazai pályázati lehetőségeket, arról folyamatosan tájékoztatja a hivatal vezetését.
 • Kijelölt projektek esetében elkészíti (elkészítteti) a pályázatot, javaslatot tesz a projekt-teamre, a külső-belső kommunikáció megszervezésére.
 • Külső pályázatíró bevonása esetén folyamatosan kapcsolatot tart, ellenőrzi a pályázatírói munkát.
 • Sikeres pályázat esetén közreműködik a támogatási szerződés megkötésében.
 • Elvégzi a projektek menedzsment feladatait a megkötött megállapodások alapján.
 • Megtervezi a projektkommunikációt.
 • Megírja vagy szervezi az előrehaladási és zárójelentések megírását, helyszínen ellenőrzi a projekt menedzserével a projekt előrehaladását, javaslatot dolgoz ki a változás-kezelésre, segíti a projektek elszámolását.
 • Folyamatosan kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel.
  Folyamatosan ellenőrzi a pályázatban megjelölt indikátorok megvalósulását.
 • A folyamatban lévő pályázati munka hivatali számítógépes hálózaton történő naprakész figyelésére adatbázist dolgoz ki és folyamatosan karbantartja.
 • Az adatbázisban nyilvántartott adatokról – a saját és a megbízás alapján végzett projektek fizikai és pénzügyi eredményeiről – információt szolgáltat az érintett irodák részére.
 • Közreműködik a leltározási és selejtezési feladatok ellátásában, a Megyei Jegyzői Kabinet által használt vagyontárgyak leltározása során az egyes irodákkal együttműködik.

VESZÉLYHELYZET Veszprém Megyei Német Önkormányzat - határozatok

79/2020. (XI.24.) MNÖ határozat

Döntés a 73/2020. (X.29.) MNÖ határozat módosítása a Christ-Kindl-Buch bővített kiadásához tartozó hangzó anyagok CD-felvétele forrásának meghatározásáról

80/2020. (XI.24.) MNÖ határozat

Döntés az 59/2020. (IX.17.) MNÖ határozat módosítása a 3 db-os Christ-Kindl-Buch újra nyomása forrásának meghatározásáról

81/2020. (XI.24.) MNÖ határozat

Döntés a Kirchengesänge 5. kötet lektorálása forrásának meghatározásáról

82/2020. (XI.24.) MNÖ határozat

Döntés a 72/2020. (XI.29.) MNÖ határozat módosítása a Christ-Kindl-Buch bővített kiadása nyomdai anyagának szerkesztése költségeinek kiegészítéséről

83/2020. (XI.24.) MNÖ határozat

Döntés a 19/2020. (II.6.) MNÖ határozat módosítása a 2020. évi költségvetés módosításáról

84/2020. (XII.8.) MNÖ határozat

Döntés a 037003-Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola tekintetében kijelölt 2021/2022. tanévi felvételi körzethatárok elfogadásáról

 

1/2021. (I.29.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

2/2021. (I.29.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

3/2021. (II.12.) MNÖ határozat

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló határozat-tervezet előzetes véleményezése

4/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításáról

5/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

6/2021. (II.12.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

7/2021. (IV.08.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése tagjainak 2021. évben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséről

8/2021. (IV.09.) MNÖ határozat

Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola homokbödögei telephelye vonatkozásában intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos vélemény kialakítása

9/2021. (IV.21.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

10/2021. (V.30.) MNÖ határozat

Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról

 • 8200 Veszprém, Megyeház tér 1

 • Telefon: (+36 88) 545 000

 • Telefax: (+36 88) 545-012

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Nyitvatartás: H-Cs: 7:30-16:00 P: 7:30-13:30