header1

 

Fabacsovics Zoltán
megyei főépítész, irodavezető
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 127
Közvetlen szám: 545-070
E-mail: fabacsovics.zoltan(kukac)vpmegye.hu

Várszegi Bernadett
területfejlesztési referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 257
Közvetlen szám: 545-077
E-mail: varszegi.bernadett(kukac)vpmegye.hu

 

Főépítészi, Területrendezési, Területfejlesztési Iroda feladatai az SZMSZ 9. sz. függelékének II/2.2.e) pontja alapján

Térségi kapcsolatok:

 • Közreműködik a települési önkormányzatok felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységének elősegítésében.
 • Kapcsolatot tart a gazdasági élet szereplőivel, különösen a kereskedelmi és iparkamarával.
 • A települési önkormányzatok felkérése alapján közreműködik a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződésében.
 • A területi tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
 • Segíti a közgyűlés elnökének a Balatoni Szövetség, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, a Balaton Fejlesztési Tanács munkájában való részvételét.
 • Segíti a közgyűlés delegáltjainak munkáját a területfejlesztési fórumokban.
 • Szervezi az együttműködést a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében.
 • Szervezi az együttműködést a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
 • Ellátja a területfejlesztési szakmai kollégium munkaszervezeti feladatait, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a kollégium tagjaival.

Területfejlesztés és Területrendezés:

 • Szakmailag segíti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottságának tevékenységét.
 • Ellátja a megye területére vagy térségére készülő területrendezési tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról.
 • Ellátja a megrendelői feladatokat a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a megye területfejlesztési programjának elkészítésében.
 • Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével és a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában.
 • Előkészíti véleményezésre a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, az országos területfejlesztési koncepciót és a nemzeti fejlesztési stratégiát.
 • Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét.
 • Előkészíti véleményezésre az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket.
 • Előkészíti véleményezésre az illetékességi területét érintő, a 6. § d) pontjában meghatározott országos, valamint kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket.
 • Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.
 • Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.
 • Véleményezésre előkészíti a megyei térképészeti határkiigazítást.
 • Ellátja jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról történő döntések előkészítésével kapcsolatos teendőket.
 • Összegyűjti és megőrzi a megye területére készült rendezési terveket.
 • Közreműködik a megyei jogú város önkormányzata és az érintett települések önkormányzatai területrendezési terveinek városkörnyéki összehangolása érdekében.
 • Előkészíti véleményezésre az országos, a régió, a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját és programját, az országos, a kiemelt térség területrendezési tervét.
 • Elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezésre előkészíti és figyelemmel kíséri azokat.
 • Előkészíti véleményezésre az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait.
 • Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében.
 • Ellátja a megszűnt regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnt megyei területfejlesztési tanács jogutódlásából származó hivatali feladatokat.
 • Előkészíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési feladataival összefüggésben végzett munkájáról szóló beszámolót.
 • Az illetékes állami főépítész megkeresésére előkészíti véleményezésre a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat.
 • Figyelemmel kíséri a megyében zajló infrastrukturális fejlesztéseket.

Környezetvédelem és természetvédelem:

 • Ellátja a megyei környezetvédelmi program készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtását.
 • Előzetesen véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság elé terjeszti.
 • Előkészíti állásfoglalásra a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteit a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság számára.
 • Elősegíti az 1995. évi LIII. tv. 58. § (7) bekezdésében szereplő egyezség létrehozását.
 • Javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
 • Ellátja a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását.
 • Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.
 • A települési önkormányzat felkérése alapján közreműködik a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében.
 • Közreműködik a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok között köthető megállapodás, vagy társulás létrehozásának előkészítő munkáiban.
 • Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.
 • Véleményezésre előkészíti a fő közlekedési létesítmény intézkedési tervjavaslatát.

Egyes közszolgáltatások:

 • Előkészíti a megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezését.
 • Közreműködik a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetésében.

Egyéb feladatok:

 • Szakmailag segíti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság tevékenységét.
 • Ellátja a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács titkári, valamint munkaszervezeti feladatait.
 • Ellátja a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium adminisztrációs feladatait.