header1

Diószeginé Tímár Hajnalka
irodavezető
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 351
Közvetlen szám: 545-034
FAX szám: 545-035
E-mail: dioszegine(kukac)vpmegye.hu

Cseh György
informatikus
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 131
Közvetlen szám: 545-073
E-mail: cseh.gyorgy(kukac)vpmegye.hu

Halmi-Tóth Mónika
önkormányzati referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 155
Közvetlen szám: 545-044
E-mail: halmi-toth.monika(kukac)vpmegye.hu

Dr. Hideg-Göblyös Rita
jogtanácsos
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 157
Közvetlen szám: 545-075
E-mail: hideg-goblyos.rita(kukac)vpmegye.hu

Kovács Elizabet
iktató-ügyintéző
Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 106
Közvetlen szám: 545-017
E-mail: kovacs.elizabet(kukac)vpmegye.hu

Majerikné Bánó Katalin
humánpolitikai referens
Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 160
Közvetlen szám: 545-028
E-mail: majerikné.katalin(kukac)vpmegye.hu

Vipler Emőke
iktató-ügyintéző
Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 162
Közvetlen szám: 545-021
E-mail: vipler.emoke(kukac)vpmegye.hu

 


 

Önkormányzati Iroda feladatai az SZMSZ 9. sz. függelékének II/2.2.c) pontja alapján

 • Gondoskodik a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai üléseinek előkészítéséről, szervezéséről és lebonyolításáról, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, a jegyzőkönyveknek és a döntéseknek az érintettek részére történő továbbításáról, a döntések nyilvántartásáról.
 • Közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek és tagjainak képzésében és folyamatosan kapcsolatot tart a szervezetek vezetőivel és munkatársaival.
 • Figyelemmel kíséri a közgyűlésen és a bizottsági üléseken az SZMSZ módosítására vonatkozó észrevételeket, gondoskodik ezek nyilvántartásáról és a módosító javaslatok megszövegezéséről.
 • Elkészíti a megyei közgyűlés üléseire a lejárt határidejű testületi döntések végrehajtásáról adott jelentést, valamint a fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
 • Nyilvántartja a megyei közgyűlés tagjai testületi üléseken, valamint más rendezvényeken való megjelenését, adatot szolgáltat a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése kifizetéséhez.
 • Előkészíti és szervezi a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi a megyei önkormányzat nemzeti és önkormányzati ünnepeinek megrendezését, gondoskodik az önkormányzati rendezvények, fogadások, konferenciák, kitüntetés átadási ünnepségek lebonyolításáról.
 • Előkészíti a megyei jelképek használatának engedélyezésére vonatkozó közgyűlési elnöki döntéseket.
 • Gondoskodik a jegyző tevékenységének szervezéséről, segíti feladatai ellátását.
 • Ellátja - külön intézkedésben foglaltak szerint - a megyei önkormányzat honlapjának szerkesztésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az országgyűlési, az önkormányzati, és az európai parlamenti képviselők, valamint a polgármesterek általános és időközi választásával, az országos és helyi népszavazások előkészítésével és lebonyolításával, a területi választási bizottság működésével kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a megyei jegyző iránymutatása alapján az önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos jogi vonatkozású ügyek intézését.
 • Véleményezi, illetve elkészíti az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések tervezetét.
 • Közreműködik a megyei önkormányzat rendeletei tervezetének elkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz e rendeletek módosítására.
 • Ellátja a jogharmonizációs tevékenységet a helyi rendeletek vonatkozásában.
 • Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések jogszerűségének vizsgálatában.
 • Közreműködik a közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
 • Részt vesz a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége jogszabály-tervezeteket véleményező munkájában, továbbá országgyűlési képviselői megkeresés alapján a törvénytervezetek véleményezésében.
 • Előkészíti a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben hozott döntéseit.
 • Szakmailag segíti az Ügyrendi Bizottság tevékenységét.
 • Ellátja az iratkezelési szabályzatban foglaltak szerint a hivatal, valamint a megyei nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács ügyiratkezeléssel és irattározással kapcsolatos feladatait.
 • Figyelemmel kíséri az ügyiratkezelés szabályainak betartását.
 • Átveszi és továbbítja a hivatali és önkormányzati postai küldeményeket.

Humánpolitikai feladatok:

 • Ellátja a megyei díjak adományozására vonatkozó javaslatok döntés-előkészítési feladatait, szervezi a kitüntetéseket megjelenítő tárgyak elkészíttetését. Vezeti a közgyűlés által alapított kitüntetések, díjak adományozásához kapcsolódó nyilvántartásokat, ellátja a miniszteri, vagy ennél magasabb szintű kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattétellel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Ellátja a hivatalban felmerülő humánpolitikai feladatokat, gondoskodik a hivatal dolgozói személyzeti és munkaügyeinek intézéséről.
 • Elkészíti a hivatal dolgozóira vonatkozó munkajogi szabályzatokat, a tartalmukat érintő jogszabályi változások esetén gondoskodik átdolgozásukról.
 • Ellátja az üzemorvos megbízásával kapcsolatos feladatokat.
 • Gondoskodik az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, valamint gyermeke(i) vagyonnyilatkozatának őrzéséről és ellátja a nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

Informatikai feladatok:

Az informatikus

 • Szervezi a hivatal informatikai hálózatának működtetését és fejlesztését.
 • Gondoskodik a hivatal üzemeltetési és adatvédelmi szabályzatában foglaltak betartásáról.
 • Közreműködik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzésében.

Idegenforgalmi feladatok:

 • Előkészíti az idegenforgalom területi érdekeinek az országos érdekekkel történő összehangolását elősegítő javaslatokat, döntéseket.
 • Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, melynek keretében együttműködik a megyei TOURINFORM irodákkal, általános és tematikus kiadványokat készít és jelentet meg.
 • Előkészíti az idegenforgalommal kapcsolatos közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, idegenforgalmi fejlesztési koncepciók, tervek véleményezését.
 • Elemzi a megye idegenforgalmának alakulását, részt vesz a megyei turisztikai adatbázis korszerűsítésében.
 • Figyelemmel kíséri és előkészíti az európai uniós és az országos turisztikai, idegenforgalmi célú pályázatokat.

Bizottsági feladatok:

 • Ellátja a Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság titkári feladatait.
 • Ellátja az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság titkári feladatait.
 • Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság titkári feladatait.

Egyéb feladatok:

 • Közreműködik a leltározási és selejtezési feladatok ellátásában, az egyes irodák által használt vagyontárgyak leltározása során az irodákkal együttműködik.
 • Gondoskodik a hivatal és a közgyűlés működéséhez szükséges gondnoki jellegű feladatok ellátásáról, működteti az IP alapú telefonközpontot, közreműködik az egyéb rendezvények lebonyolításában.
 • Közreműködik a hivatal működéséhez szükséges dologi feltételek biztosításában, az e körben felmerülő igények felmérésében.
 • Ellátja az önkormányzat és a hivatal működésével kapcsolatos beszerzői tevékenységet, ezzel összefüggően a Gazdasági Ügyrendben meghatározott feladatokat.
 • Gondoskodik a hivatali gépkocsik üzemeltetéséről.