header1

Szász Jutka
irodavezető
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 194
Közvetlen szám: 545-052
E-mail: szasz.jutka(kukac)vpmegye.hu

Farkas Barbara
költségvetési referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 199
Közvetlen szám: 545-053
E-mail: farkas.barbara(kukac)vpmegye.hu

Lisztes Nikolett
gazdasági referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 133
Közvetlen szám: 545-061
E-mail: lisztes.nikolett(kukac)vpmegye.hu

Orbán-Hék Marianna
gazdasági referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 124
Közvetlen szám: 545-023
E-mail: orban-hek.marianna(kukac)vpmegye.hu

Stranszky Csilla
gazdasági referens
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 190
Közvetlen szám: 545-055
E-mail: stransky.csilla(kukac)vpmegye.hu

 

 

Gazdasági Iroda feladatai az SZMSZ 10. sz. függelékének II/2.2.d) pontja alapján

 • Koordinálja a megyei önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítását.
 • Bizottsági, illetve közgyűlési döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket. Gondoskodik a gazdasági ágazati döntések végrehajtásáról.
 • Koordinálja a megyei önkormányzat gazdasági programjának az elkészítését, figyelemmel kíséri megvalósulását.
 • Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
 • Az államháztartási információs rendszer keretében szervezi az elfogadott költségvetésről szóló tájékoztató összeállítását.
 • Előkészíti az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos testületi előterjesztést.
 • Közgyűlési döntésre előkészíti a behajthatatlan követelések törlésére irányuló kérelmeket.
 • Szükség esetén elkészíti a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, továbbá elkészíti az előirányzat-módosításokat a közgyűlés elnökének hatáskörében.
 • Szakmailag segíti a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága tevékenységét.
 • Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral.
 • Megállapodás alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
 • Kezeli a lakásalapot.
 • Ellátja a központi költségvetésből nyújtható támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 • Szervezi és ellátja a megyei önkormányzat és hivatala tekintetében az operatív gazdálkodási teendőket, kialakítja a számvitel rendjét, vezeti a számviteli nyilvántartásokat.
 • Az éves költségvetéshez kapcsolódóan előirányzat felhasználási ütemtervet készít.
 • Havi információt szolgáltat a megyei önkormányzat összesített bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.
 • Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. Negyedévente feladást készít a főkönyvi könyvelés részére.
 • Havonta időközi költségvetési jelentést készít az önkormányzat működéséről, valamint az önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a 8-as főút térségi fejlesztési tanács bevételeinek, kiadásainak előirányzati és teljesítési adatairól.
 • A központi gazdasági rendszer igényeinek megfelelően elkészíti havonta az időközi költségvetési jelentést, negyedévente az időközi mérlegjelentést, és gondoskodik határidőben történő leadásáról.
 • Figyelemmel kíséri a gazdálkodás szabályszerűségét a jóváhagyott előirányzatok felhasználása vonatkozásában.
 • Egyezteti és karbantartja a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a megyei nemzetiségi önkormányzatok és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács törzskönyvi nyilvántartását.
 • Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak a főkönyvi adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezőségéről.
 • Ellátja az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 • Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást.
 • Biztosítja a pénztári szolgáltatások ellátását.
 • Ellátja az önkormányzati hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a 8-as főút fejlesztési tanács illetmény nyilvántartásával összefüggő feladatokat a költségvetési információ és beszámoló rendszerének megfelelően.
 • Elvégzi a felújítási, beruházási és rekonstrukciós munkákkal összefüggő pénzügyi feladatokat.
 • Gondoskodik az adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról, továbbá a statisztikai adatszolgáltatásról.
 • Kapcsolatot tart a MÁK-kal a bérszámfejtés, az adatszolgáltatás, az információs rendszer működtetése körében.
 • A Magyar Államkincstár által megküldött adatok alapján havonta elkészíti a bérfeladást, a kapcsolódó főkönyvi számlákat egyezteti.
 • Gondoskodik a közgyűlés tagjai tiszteletdíjának, juttatásainak, költségtérítéseinek számfejtéséhez szükséges adatszolgáltatásról és a folyósításáról.
 • Gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj, és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.
 • Ellátja a leltározási és a selejtezési feladatokat.
 • Vezeti a befizetendő általános forgalmi adó megállapításához szükséges nyilvántartást.
 • Ellátja az áfá-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az áfa bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.
 • Gondoskodik a pályázaton nyert támogatások lehívásáról a felmerülő számlanyitási feladatokról.
 • Segíti a megyei önkormányzatot a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkáját.

Vagyongazdálkodás:

 • Ellátja az önkormányzat és hivatala vagyongazdálkodásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Javaslatot készít az önkormányzat éves költségvetéséhez.
 • Elkészíti a kötendő bérleti szerződéseket, figyelemmel kíséri azok teljesítését.
 • Gondoskodik az önkormányzat vagyontárgyai értékesítésének előkészítéséről, az értékesítés lebonyolításáról.
 • Gondoskodik a megyei önkormányzat ingatlanvagyonára vonatkozó ingatlankataszter vezetéséről.
 • A megyei önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, felméri a felújítási, fejlesztési és karbantartási igényeket, előkészíti az ezekkel összefüggő döntéseket. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az ingatlanok állagának megóvásával, felújításával összefüggő műszaki feladatokat.